fbpx

Privacybeleid

Privacybeleid Rebid.nl | Laatste wijziging: 23-08-2020

Inleiding

Rebid Solutions B.V. is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld door het gebruik van onze diensten, websites, apps en sociale media kanalen (hierna: ‘Rebid platform’). Rebid respecteert de privacy van alle gebruikers en hecht er belang aan dat persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, conform de toepasselijk privacywetgeving worden verzameld, verwerkt, bewaard en beveiligd. Het privacybeleid van Rebid wordt in deze Privacy policy uiteengezet.

Welke gegevens worden er verwerkt 

Persoonsgegevens worden rechtstreeks door woningzoekenden, beheerders, verhuurders, makelaars, woningontwikkelaars of (andere) geïnteresseerden (hierna: ‘gebruiker’) verstrekt, bijvoorbeeld wanneer er een account wordt aangemaakt met een zoekprofiel, bij aanmelding voor een nieuwsbrief, bij het aanmaken van een profiel of wanneer er van soortgelijke functies gebruik wordt gemaakt.

Voor het aanmaken van een persoonlijk Rebid account zijn de navolgende gegevens noodzakelijk: voor- en achternaam, adres, e-mailadres en geslacht. Onze systemen leggen daarnaast het IP-adres vast van het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht. Daarnaast kunt u vrijwillig de navolgende (persoons)gegevens invullen: telefoonnummer, geboortedatum, inkomen, bron van inkomen, huidige leef- en woonsituatie. U kunt via het Rebid platform ook zonder persoonlijk Rebid account bepaalde diensten afnemen waarbij u (persoons)gegevens invult en wij deze dus verwerken.

Voor het aanmaken van een account zijn de navolgende gegevens noodzakelijk: naam, adres en e-mailadres. Daarnaast kunt u vrijwillig de navolgende (persoons)gegevens invullen van uzelf of uw collega: naam, pasfoto, e-mail, telefoonnummer, geslacht, functie, social media accounts. Indien u de persoonsgegevens van een ander invult of wijzigt dient u daarvoor toestemming te hebben verkregen van de betreffende persoon.

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij ook verkrijgen via uw makelaar indien deze gebruik maakt van onze diensten.

Doel van de verwerking van de gegevens

Rebid gebruikt de persoonsgegevens van gebruikers in voorkomende situaties voor de volgende doeleinden:

  1. a) Algemeen klantcontact

Rebid gebruikt de door u verstrekte (persoons)gegevens voor de levering van de door u, via het Rebid platform, gevraagde diensten. Dit kunnen de navolgende diensten zijn: een berichtenservice met het aanbod van huizen dat past bij het door u opgegeven zoekprofiel, het bewaren van woningen en het melden van onjuistheden bij woningen. Daarnaast kan Rebid u serviceberichten sturen.

  1. b) Marketing

Rebid gebruikt de gegevens om u advertenties te tonen en emailberichten te sturen. Indien u daar mee akkoord bent gegaan, gebruikt Rebid uw emailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze producten en diensten. De nieuwsbrief kan berichten bevatten van de bij Rebid aangesloten partners welke actief zijn binnen het wonen domein.

  1. c) Social sites

Wanneer u toegang aanvraagt tot de Rebid website kunt u ervoor kiezen uw social media account te koppelen aan het Rebid Platform. Als u dit doet, kunt u ook via social media inloggen op het Rebid Platform. We verwerken uw gegevens in dit kader alleen zodat u kan inloggen op het Rebid Platform. Voor zover u het social media platform voor andere zaken gebruikt, verwijzen we u naar informatie over deze verwerkingen naar het privacybeleid van het betreffende social media platform.

  1. d) Genereren traffic

Woningadresgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het genereren van traffic naar de Rebid website. Rebid heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang teneinde het woningaanbod zo breed mogelijk kenbaar te maken bij woningzoekenden.

  1. e) Personalisatie

Rebid kan de gegevens uit uw Rebid account en de door u op het Rebid Platform verstrekte gegevens gebruiken om een persoonlijk profiel van u op te bouwen. Met dit profiel kan Rebid de content en advertenties op het Rebid platform afstemmen op uw interesses zodat het platform voor u relevanter wordt.

  1. f) Onderzoek

De gegevens uit uw Rebid account en de door u op het Rebid platform verstrekte gegevens kunnen door Rebid gebruikt worden voor kwaliteits- en marktonderzoek ter verbetering van haar dienstverlening richting gebruiker. Rebid zorgt ervoor dat de gebruikte gegevens en uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele gebruikers.

Verstrekking persoonsgegevens aan verwerkers

Rebid zal de persoonsgegevens aan verwerkers ter beschikking stellen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens volgens onze instructies en onder onze verantwoordelijkheid. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die Rebid met deze partijen sluit. 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Rebid verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden t.b.v. bezichtigingen, inchecks, uitchecks, screening van huurders en verhuurders en/of het opstellen van contracten.

Ook verstrekt Rebid persoonsgegevens aan derden, indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting).

Beveiligingsmaatregelen

Rebid respecteert de privacy van iedere gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Zo heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens om verlies en/of onrechtmatig gebruik of verwerking te voorkomen.

Rebid spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Rebid zal zorgvuldig bepalen hoe om te gaan met een onverhoopt datalek met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving en de eventuele plicht u te informeren.

De aansprakelijkheid van Rebid voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden is uitgesloten.

Rechten van gebruikers

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid.  Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen. Tevens is het mogelijk om online zelf uw gegevens te verwijderen of te corrigeren. Dit kunt u doen via de ‘Profiel’ pagina op uw persoonlijke pagina op www.Rebid.nl.

Rebid zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven genoemde doeleinden en om te voldoen aan wet- en regelgeving. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Nadat het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, worden deze door Rebid vernietigd.

Vragen en klachten

Indien er vragen over deze Privacy policy zijn en/of de wijze waarop Rebid gebruik maakt van persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld. Zo kunnen wij u van dienst zijn bij het vinden van een passende oplossing.