fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rebid.nl | Laatste wijziging: 27-10-2023

BEGRIPPENLIJST

In deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) wordt verstaan onder:

 • Rebidd: Rebidd Solutions B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, aan de Leidsestraat 69E. Rebidd exploiteert door middel van haar Website een online advertentieplatform waarop Woningen worden aangeboden. Rebidd wenst met haar diensten de woningmarkt transparant te maken en te faciliteren dat aanbieders van Woningen in contact komen met woningzoekenden en vice versa. Tevens biedt Rebidd diensten aan het op gebied van technisch en financieel vastgoedbeheer;
 • Website: de website van Rebidd die via internet raadpleegbaar is via de domeinnaam www.gohome.rent en de applicatie(s) van Rebidd;
 • Gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website, van een Account en/of van één of meerdere van de (al dan niet via de Website) door Rebidd aangeboden diensten;
 • Woning: onroerend goed dat volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (mede) geschikt is om gebruikt te worden als zelfstandige woonruimte;
 • Verhuurder: de tot verhuur van de Woning gerechtigde (rechts)persoon;
 • Advertentie: een advertentie waarin een Woning wordt aangeboden door of namens de Aanbieder en welke zichtbaar is op de Website;
 • Aanbieder: de Gebruiker die (al dan niet via de Website) een Woning aanbiedt;
 • Kandidaat: de Gebruiker, die een natuurlijke persoon is en die een Woning wil huren, althans daar interesse in heeft; 
 • Woningaanbod: het systematisch doorzoekbare bestand aan beschikbare Woningen op de Website;
 • Account: het account van de Gebruiker op de Website;
 • Inloggegevens: de inloggegevens die toegang geven tot het Account;
 • Content: 1) door een Gebruiker (al dan niet via de Website) verstrekte informatie, gegevens, bescheiden, beeldmateriaal, zoals foto’s, plattegronden, grafisch design en dergelijke en ander soort materiaal, 2) in opdracht van een Gebruiker door Rebidd gecreëerde, bewerkte en samengestelde informatie, gegevens, bescheiden, beeldmateriaal en ander soort materiaal, en 3) de in een Advertentie opgenomen informatie, gegevens, bescheiden, beeldmateriaal en ander soort materiaal. 
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie zoals de Rebidd app(s)), op het gebruik van het Account, op alle diensten die door Rebidd worden aangeboden, op alle overeenkomsten die met Rebidd worden aangegaan en op alle overige (rechts)handelingen en werkzaamheden die door of namens Rebidd worden verricht. Reeds door het bezoeken, bekijken en/of gebruiken van de Website en/of het registreren van een Account op de Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

1.2 Indien de Gebruiksvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook – zonder nadere van toepassing verklaring – van toepassing op nieuwe c.q. andere werkzaamheden die ten behoeve van dezelfde opdrachtgever door of namens Rebidd worden verricht.

1.3 Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website (inclusief zich niet te registreren voor een Account). 

1.4 Door een Account aan te maken garandeert de Gebruiker bevoegd te zijn namens zichzelf te handelen en een rechtsgeldige overeenkomst aan te kunnen gaan. Als de Gebruiker namens een organisatie handelt, garandeert de Gebruiker het voorgaande namens die organisatie.

ARTIKEL 2 – Verwerking Persoonsgegevens 

2.1 Rebidd verwerkt Persoonsgegevens van de gebruiker. Onder verwerken worden alle handelingen verstaan die met betrekking tot persoonsgegevens verricht kunnen worden, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

2.2 Rebidd moet persoonsgegevens verwerken om de door de Gebruiker, via het Rebidd platform, gevraagde diensten uit te voeren. Rebidd moet daarnaast Persoonsgegevens verwerken ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Rebidd en derden. Onder de hiervoor genoemde diensten en belangen, worden in elk geval verstaan werkzaamheden en belangen (hierna ook doeleinden genoemd) die verband houden met:

 • Algemeen klantcontact
 • Marketing
 • Social sites
 • Genereren traffic
 • Personalisatie
 • Onderzoek

In het Privacybeleid van Rebidd (https://www.gohome.rent/privacybeleid/) is per doel uitgewerkt welke persoonsgegevens worden verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag. 

2.3 Wanneer Rebidd bij het uitvoeren van haar diensten Persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt, zal Rebidd de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet- en regelgeving. Rebidd zal voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen voor de verwerkte Persoonsgegevens. Rebidd maakt onder andere gebruik van fysieke (toegangs-)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, encryptie (van opslag en communicatiekanalen) en het pseudonimiseren van data. Rebidd zal de Gebruiker desgevraagd en onverwijld informeren over de wijze waarop Rebidd invulling geeft aan haar verplichtingen op grond van voorgenoemde Wet- en regelgeving.

2.4 Rebidd zal de ter verwerking verkregen Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken en niet voor andere of verdergaande doeleinden verwerken dan redelijkerwijze nodig is in het kader van haar dienstverlening en ter behartiging van haar gerechtvaardigde belangen, tenzij Gebruiker hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

2.5 Rebidd verleent medewerking aan de Gebruiker wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens. 

2.6 Nadat het Account van de Gebruiker wordt opgeheven, zal Rebidd ervoor zorgdragen dat alle persoonsgegevens waarover zij is gaan beschikken in het kader van de uitvoering van de diensten met instemming van Gebruiker binnen een redelijke termijn worden vernietigd, behoudens voor zover een dwingend wettelijke bepaling hieraan in de weg staat.

2.7 Rebidd zal Persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig is om de doeleinden genoemd in artikel 2.2 te verwezenlijken of aan een wettelijke (bewaar)plicht te voldoen. Rebidd zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan de wet toestaat. In het Privacybeleid van Rebidd  (https://www.Rebidd.nl/privacybeleid/) zijn de criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen weergegeven.

ARTIKEL 3 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, DATA

3.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de daarop door of namens Rebidd geplaatste content berusten uitsluitend bij Rebidd en/of haar leveranciers en/of licentiegevers. Rebidd behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van de Website en die content. 

3.2 Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten (sui generis of anderszins), (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de Website en Rebidd in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en bedrijfsgeheimen.

3.3 Op de via de Website beschikbare data, en op het Woningaanbod in bijzonder, rust het databankenrecht van Rebidd. Dit houdt onder meer in dat het niemand is toegestaan een substantieel gedeelte van het Woningaanbod op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van het Woningaanbod herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan (wat nooit het geval is bij commercieel hergebruik en/of opvragen).

3.4 De rechten van intellectueel eigendom op Content berusten bij de Gebruiker of diens licentiegevers. Door Content op de Website te (laten) plaatsen, garandeert de Gebruiker bevoegd te zijn om die Content te mogen (laten) plaatsen en daarnaast geeft zij Rebidd onherroepelijk toestemming deze Content te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, al dan niet door middel van technische koppelingen met websites van derden, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Rebidd is evenmin gehouden de betreffende Content geheim te houden. Meer specifiek geeft de Aanbieder, door het (laten) plaatsen van de Advertentie aan Rebidd onherroepelijk toestemming deze Advertentie te plaatsen op de Website en om de Advertentie in te zetten voor marketing en reclame doeleinden, met als doel de Advertentie onder de aandacht te brengen van potentiële Kandidaten.

3.5 Rebidd en de Aanbieder komen overeen dat data die voorkomt in de Content door Rebidd mag worden (her)gebruikt, waaronder voor het publiceren van een huurmonitor.

3.6 Nadat de Gebruiker diens Account heeft opgeheven, worden de gegevens van de Gebruiker binnen een redelijke termijn uit het Account verwijderd, dit zonder afbreuk te doen aan het in het vorige lid bepaalde. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om gegevens uit het Account te downloaden. Als Rebidd het Account blokkeert en/of opheft op een in deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de Aanvullende Voorwaarden Aanbieders) omschreven grond aan de zijde van Gebruiker, behoudt Rebidd zich het recht voor pas toegang te geven tot de gegevens totdat Gebruiker aan diens verplichtingen heeft voldaan en/of de Gebruiker de situatie die aanleiding gaf tot de blokkade of opheffing opheft, indien mogelijk. 

ARTIKEL 4 – TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE / HET ACCOUNT

4.1 Gebruikers van de Website dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruikers mag worden verwacht. Gebruikers dienen zich bij het gebruik van de Website te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2 Het is Gebruikers slechts toegestaan om één kopie van de op de Website ter beschikking gestelde content te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.

4.3 Gebruikers mogen Content via de Website plaatsen en zijn volledig verantwoordelijk voor het rechtmatig, juist, compleet en actueel zijn en houden van de Content. Dit geldt ook wanneer de Content is geplaatst door Rebidd in opdracht van een Gebruiker. 

4.4 De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het (i) gebruiken van een sterk, uniek wachtwoord voor de toegang tot het Account, (ii) regelmatig verversen van het wachtwoord, (iii) geheim houden van de Inloggegevens en (iv) voorkomen dat onbevoegden van de Inloggegevens kennis nemen, dit door te zorgen dat het apparaat waarmee de Gebruiker op het Account inlogt in voldoende mate is beveiligd. Als de Gebruiker vermoedt of weet dat de inloggegevens bekend zijn bij een onbevoegde derde, dient de Gebruiker onverwijld diens wachtwoord aan te passen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor wat er via het Account gebeurt, ook als dit wordt gebruikt door een onbevoegde derde.

4.5 De Website kan alleen worden gebruikt om Woningen die geschikt zijn voor bewoning door particulieren aan te bieden respectievelijk te vinden. 

ARTIKEL 5 – ADVERTENTIES

5.1 Plaatsing van Advertenties kan enkel via de op de Website voorgeschreven wijze. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Rebidd is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem.

5.2 Indien een Aanbieder een Advertentie plaatst of door Rebidd laat plaatsen, bevestigt Aanbieder door de plaatsing daartoe gerechtigd en bevoegd te zijn. Bij het (laten) plaatsen van Advertenties garandeert Aanbieder door de plaatsing bevoegd te zijn tot het plaatsen van alle bij de Advertentie behorende Content.

5.3 Wanneer een Gebruiker reageert op een Advertentie, bevestigt deze door de reactie daartoe gerechtigd en bevoegd te zijn.

5.4 De volgende Advertentie-inhoud is niet toegestaan:  

 1. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen de Woning die ter verhuur wordt aangeboden helder te beschrijven. 
 2. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een Woning die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren.
 3. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende, bedreigende, strafbare of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 
 4. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
 5. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden object.
 6. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
 7. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

5.5 Het is Aanbieders niet toegestaan om Woningen aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Het is niet toegestaan administratiekosten, overnamekosten, bemiddelingskosten en/of sleutelgelden, zoals beschreven in artikel 7:264 BW, in rekening te brengen aan de Gebruiker. 

5.6 Een Aanbieder mag een Gebruiker niet verplichten om een bepaalde betaalmethode te gebruiken. 

ARTIKEL 6 – HUURPRIJSVOORSTELLEN ZIJN NIET BINDEND

6.1 Een huurprijsvoorstel van een Gebruiker op een Woning uit een Advertentie is niet bindend. Een Aanbieder is niet verplicht een dergelijk voorstel te accepteren. Indien het voorstel door een Aanbieder wordt geaccepteerd, is daarmee geen (afdwingbare) huurovereenkomst tot stand gekomen. De Aanbieder en de Gebruiker kunnen vervolgens met elkaar in onderhandeling treden teneinde een zogeheten perfecte huurovereenkomst tot stand te brengen.  

6.2 Het is Gebruikers, Verhuurders of aan hen gelieerde personen niet toegestaan om één of meerdere huurprijsvoorstellen op een Woning uit te (laten) brengen met het enkele doel om de huurprijs op te drijven dan wel op een andere wijze het proces om een huurovereenkomst tot stand te brengen te verstoren. 

ARTIKEL 7 – MISBRUIK VAN DE WEBSITE / HET ACCOUNT

7.1 Het is Gebruikers niet toegestaan om misbruik te maken van de Website. 

Als misbruik van de Website wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – aangemerkt:

 1. Gebruik van de Website en/of het Account voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, rechten van anderen, de openbare orde of de goede zeden, zoals (a) het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van derden; (b) het doen van misleidende of anderszins onrechtmatige mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website; (e) het oplichten van andere Gebruikers; (f) het op onrechtmatige wijze afhandig maken van gegevens van Gebruikers; (g) het opzettelijk plaatsen van onjuiste of incomplete Content; (h) het lastig vallen van Gebruikers; (i) het met Kandidaten in contact (proberen te) komen voor onoorbare handelingen;
 2. Het gebruiken van de Website en/of het Account voor het versturen van (grootschalige) ongevraagde e-mail of andere communicatie;
 3. Het benaderen van andere Gebruikers voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook (hieronder valt niet het via de Website op verzoek van een Kandidaat in contact komen met de Kandidaat bij eventuele interesse voor de verhuur van een Woning);  
 4. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden (“screen scraping”);
 5. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de Website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook kunnen hinderen, belemmeren of schaden;
 6. Het veroorzaken van overlast of storingen, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-service aanvallen of het besturen van kwaadaardige software, zoals virussen of spyware;
 7. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rebidd anderszins kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden, “reverse-engineeren”, decompileren of het op andere wijze exploiteren van (informatie beschikbaar via) de Website, behoudens voor zover dit wettelijk is toegestaan.

7.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

7.3 Bij constatering van strafbare feiten mag Rebidd aangifte doen waarbij Rebidd gerechtigd is om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan politie en justitie. Daarnaast behoudt Rebidd zich het recht voor om dit soort gegevens aan een derde te verstrekken, als een derde klaagt over een inbreuk op diens rechten of een anderszins onrechtmatige gedraging door de Gebruiker, en (a) de juistheid van die klacht voldoende aannemelijk is en voldoende aannemelijk is dat de derde schade kan lijden, (b) er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en (c) de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en (wettelijk) bevoegd is deze gegevens te ontvangen.

ARTIKEL 8 – GEVOLGEN VAN GECONSTATEERD MISBRUIK VAN DE WEBSITE

8.1 Indien Rebidd aanwijzingen en/of klachten van Gebruikers of anderen ontvangt of om andere redenen vermoedt dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder voor de duidelijkheid mede begrepen de Aanvullende Voorwaarden Aanbieders of op enige andere wijze op onredelijke of onrechtmatige wijze gebruik maakt van de Website, het Account en/of de diensten van Rebidd, dan kan Rebidd onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen treffen: 

 1. Rebidd kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Rebidd, (tijdelijk) de toegang blokkeren tot de Website en/of diens Account, en/of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken en de overeenkomst met de Gebruiker beëindigen zonder restitutie van enig door Gebruiker betaald bedrag;
 2. Rebidd kan één of meerdere Advertenties van de Gebruiker aanpassen en/of verwijderen zonder restitutie van enig door Gebruiker betaald bedrag;
 3. Rebidd kan geconstateerde feiten melden bij de bevoegde autoriteiten;
 4. Rebidd kan alle schade die voortvloeit uit het voorgaande verhalen op de desbetreffende Gebruiker.

Rebidd is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Gebruikers, direct of indirect, als gevolg van de hiervoor genoemde maatregelen.

8.2 Rebidd behoudt zich het recht voor het Account op te heffen en de overeenkomst met de Gebruiker te beëindigen (op een wijze die zij op dat moment geschikt vindt) in het geval dat de Gebruiker (a) verschuldigde bedragen niet tijdig heeft voldaan; (b) diens verplichtingen niet nakomt; (c) surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verzocht om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; (d) diens faillissement is aangevraagd of failliet is verklaard; (e) een akkoord buiten faillissement aanbiedt; (f) overlijdt of, als de Gebruiker een rechtspersoon is, deze ophoudt te bestaan; en/of als (g) Rebidd door het handelen en/of nalaten van de Gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de Gebruiker tekort gaat komen in de nakoming van de overeenkomst dan wel de reputatie van Rebidd kan schaden.

8.3 Voordat Rebidd een actie neemt zoals aangegeven in het eerste lid van dit artikel onder (a), en deze actie betrekking heeft op een zakelijke Gebruiker, brengt zij deze zakelijke Gebruiker op een duurzame gegevensdrager (zoals e-mail) op de hoogte van de voorgenomen actie, met een toelichting op de feiten en omstandigheden en eventuele meldingen van derden die aanleiding geven tot de actie. Bij een volledige blokkering van de toegang tot de Website, het Account, de diensten en functionaliteiten van de Website hanteert Rebidd een aankondigingstermijn van 20 dagen. Als de Gebruiker in voldoende mate, en op verzoek met documentatie, heeft kunnen aantonen dat de (voorgenomen) actie van Rebidd niet terecht is, neemt Rebidd de actie niet, respectievelijk deblokkeert Rebidd Website, het Account, de diensten en functionaliteiten. Rebidd hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen als zij (a) de actie neemt omdat zij is onderworpen aan een wettelijke of regelgevende verplichting om de actie te nemen zonder inachtneming van een opzegtermijn; (b) de wettelijke bevoegdheid heeft de actie te nemen om dwingende redenen; en/of (c) kan aantonen dat de zakelijke Gebruiker herhaaldelijk in strijd heeft gehandeld met deze Gebruiksvoorwaarden. In deze gevallen hoeft Rebidd ook geen toelichting op de actie te geven. De blokkering zoals bedoeld in artikel 2.8.c. van de Aanvullende Voorwaarden (om schade bij onbevoegde toegang tot het Account te voorkomen) is een voorbeeld van een verplichting zoals hiervoor genoemd onder (a).

8.4 Als Rebidd een bericht krijgt dat enige Content, zoals een Advertentie, in strijd is met wet en/of regelgeving, deze Gebruikersvoorwaarden, de rechten van een ander of op een andere manier onrechtmatig is, dan zal Rebidd zo snel mogelijk contact opnemen met de betreffende Gebruiker om dit verder te onderzoeken en na te gaan of de Content moet worden verwijderd. Rebidd is gerechtigd de Content te verwijderen als deze onrechtmatig blijkt te zijn.

8.5 Rebidd behoudt zich het recht voor het aanbieden van de Website en/of haar diensten geheel stop te zetten. Het Account wordt in dat geval opgeheven.

8.6 Het bepaalde in dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van Rebidd om de overeenkomst met de Gebruiker te beëindigen op in de wet genoemde gronden.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN GEBRUIKER EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

9.1 De Gebruiker die als Verhuurder een Woning verhuurt, wil verhuren of ter verhuring wil aanbieden: 

 1. zal niets doen of nalaten wat een deugdelijke uitvoering van de diensten en/of nakoming van enige overeenkomst belemmert of kan belemmeren; 
 2. zal in het geval aan Rebidd de opdracht is gegeven tot het organiseren van één of meerdere bezichtigingen in de Woning, het inchecken van de huurder en het verzorgen van de oplevering van de huidige (vertrekkende) huurder, ervoor zorgdragen dat Rebidd op de door gewenste data en tijdstippen toegang verkrijgt tot de Woning zodat zij haar diensten in dit verband zonder belemmering kan uitvoeren; 
 3. zal op eigen initiatief alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de diensten en/of de nakoming van enige overeenkomst. Gebruiker staat in voor de juistheid daarvan en eventuele onjuistheden komen door diens risico; 
 4. verklaart en garandeert in alle opzichten bevoegd en gerechtigd te zijn om de Woning ter verhuring aan te bieden en te verhuren en daartoe alle benodigde toestemmingen te hebben verkregen, waaronder van de hypotheekverstrekker(s), verzekeraar(s), de Vereniging van Eigenaren, (lokale) overheden, beheerder(s) en andere bemiddelaar(s) en tevens te beschikken over de vereiste (omzettings-, huisvestings- en omgevings)vergunningen. Het verkrijgen en behouden van deze toestemmingen en vergunningen komt geheel voor risico van de Gebruiker;
 5. verklaart dat de Woning – gelet op het woningwaarderingsstelsel en het puntenaantal dat de Woning in dat stelsel krijgt – in de vrije sector valt (en dus niet in de sociale sector). Dit is een essentieel aspect in verband met de huurprijsvoorstellen die Kandidaten op Advertenties van de Woningen kunnen doen. Voor woningen in de sociale sector heeft het doen van dergelijke huurprijsvoorstellen immers geen nut vanwege het voornoemde woningwaarderingsstelsel. Rebidd kan ook opdrachten aanvaarden en (aangepaste) diensten verlenen ten aanzien van een Woning in de sociale sector, maar in dat geval dient de Gebruiker voorafgaand aan of uiterlijk bij het verstrekken van een opdracht aan Rebidd, dan wel het aangaan van een overeenkomst met Rebidd, expliciet aan haar mede te delen dat sprake is van een dergelijke woning. Indien de Gebruiker niet tijdig deze expliciete mededeling heeft gedaan, geldt conform dit artikel dat zij verklaart dat de Woning in de vrije sector valt;
 6. verklaart dat de Woning, in ieder geval bij aanvang van de huurovereenkomst, vrij van gebreken wordt verhuurd. Eventuele gebreken komen ten allen tijde volledig voor rekening en risico van de Gebruiker;    
 7. verklaart er volledig van op de hoogte te zijn dat volgens dwingende wetgeving de huurder van een Woning in bepaalde gevallen wordt beschermd tegen onder meer opzegging van de huur door de Verhuurder, tegen te hoge huurprijzen, te hoge of onjuiste servicekosten en te hoge of onjuiste eenmalige vergoedingen bij de totstandkoming van huurovereenkomsten. Gebruiker (en niet Rebidd) bepaalt de door Gebruiker gewenste duur van de huurovereenkomst, de hoogte van de huurprijs, de hoogte van de waarborgsom, de samenstelling van het servicepakket, de hoogte van (het voorschot voor) de servicekosten en/of de hoogte van eventuele eenmalige vergoedingen;
 8. blijft te allen tijde volledig en als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de huurovereenkomst die met een Kandidaat overeen wordt gekomen. Dit geldt ook wanneer het model van de huurovereenkomst is aangeleverd door Rebidd.

ARTIKEL 10 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID REBIDD, VRIJWARING

10.1 Rebidd zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door de Gebruiker gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van Rebidd en geen resultaatsverplichting. Indien het resultaat uitblijft, ontslaat dit de Gebruiker derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Rebidd, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat. 

10.2 Rebidd is – behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan haar zijde – niet aansprakelijk voor schade die de Gebruiker lijdt:

 1. door het gebruik van de diensten van Rebidd;
 2. door onvolledige en/of onjuiste informatie en bescheiden van de Gebruiker zelf (of van een andere Gebruiker). Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen via de Website verstrekte Content. Indien Rebidd daartoe een specifieke opdracht heeft gekregen zal zij de juistheid van die Content zoveel mogelijk controleren, maar de Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk;
 3. door een technische storing of een andere omstandigheid waardoor de Website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet volledig raadpleegbaar is;
 4. als gevolg van het niet verkrijgen dan wel behouden van de toestemmingen en vergunningen als bedoeld in artikel 10.1 sub c; 
 5. het aangaan van een huurovereenkomst op basis van een Advertentie en het daaropvolgende gebruik c.q. de huur van de Woningen; 
 6. als gevolg van de omstandigheid dat een Woning – ondanks de door de Gebruiker gegeven verklaring – (achteraf) niet in de vrije sector blijkt te vallen, maar in de sociale sector, hetgeen tot uiting zou kunnen komen wanneer een huurder tijdens de looptijd van de huurovereenkomst de stap naar de Huurcommissie zal maken (en eventueel daarna de kantonrechter), waarbij de Woning een woningwaardering krijgt die past bij een woning in de sociale sector en tevens een overeenkomstige huurverlaging wordt uitgesproken (met terugwerkende kracht); 
 7. als gevolg van de constatering dat de Woning bij of na het aangaan van de huurovereenkomst gebreken vertoont; 
 8. als gevolg van de inhoud van de huurovereenkomst, in het bijzonder waar het betreft de duur ervan, de hoogte van de huurprijs, de hoogte van de waarborgsom, de hoogte van (het voorschot voor) de servicekosten, de samenstelling van het servicepakket en de (hoogte van) eenmalige vergoedingen; 
 9. als gevolg van een (al dan niet terecht) beroep van de huurder op huurbescherming; 
 10. wijzigingen in de diensten van Rebidd en/of wijzigingen van de Website;
 11. een gebeurtenis die buiten haar macht ligt;

De Gebruiker vrijwaart Rebidd voor aanspraken van derden met betrekking tot de onder a. t/m k. genoemde situaties van dit artikellid. 

10.2 Rebidd is niet aansprakelijk voor (het gebrek aan) kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de Advertentie, de handelingsbekwaamheid of bevoegdheid van (a) Aanbieders om Advertenties aan te bieden, (b) Verhuurders om Woningen te verhuren of (c) Kandidaten om tot huur over te gaan. Rebidd is niet aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele huurovereenkomst. Rebidd kan niet worden aangesproken voor schade, bijvoorbeeld uit hoofde van gederfde huurinkomsten, in het geval een huurder huurachterstanden laat ontstaan dan wel een Gebruiker wordt geconfronteerd met (langdurige) leegstand van diens Woning(en). 

10.3 De Website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Rebidd heeft geen zeggenschap over of invloed op de inhoud van deze websites en kan hiervoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden. Rebidd is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Rebidd worden aangeboden.

10.4 Rebidd is niet aansprakelijk voor schade van een Gebruiker die is veroorzaakt door een andere Gebruiker, bijvoorbeeld doordat een onbevoegde derde zich toegang heeft verschaft tot een Account en een Kandidaat daarmee oplicht of misleidt.

10.5 De Gebruiker vrijwaart en stelt Rebidd schadeloos voor alle kosten, boetes, schikkingsbedragen en andere schade van Rebidd in verband met tegen Rebidd ingestelde aanspraken van andere Gebruikers en eventuele andere derden, zoals toezichthouders, die het gevolg zijn van het handelen en/of nalaten van de Gebruiker of anderszins aan Gebruiker zijn toe te rekenen. Voorbeelden van dit soort aanspraken zijn aanspraken in verband met het plaatsen van Content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, het als Aanbieder op de Website plaatsen van een Woning zonder daartoe gerechtigd te zijn, boetes die worden opgelegd omdat de Gebruiker de toegang tot het Account niet voldoende had beveiligd of een onbevoegde toegang niet (tijdig) heeft gemeld en aanspraken van Gebruikers doordat een Aanbieder hen heeft opgelicht of misleid. Als Rebidd een aanspraak van een derde ontvangt, voert de vrijwarende Gebruiker op eigen kosten op verzoek van Rebidd het verweer tegen de aanspraak, zowel in als buiten rechte.

10.6 Het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7:407 BW lid 2 wordt buiten toepassing

verklaard.

10.7 Indien Rebidd om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid van Rebidd beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Rebidd heeft betaald gedurende de zes (6) maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150,– (honderd vijftig euro), al naar gelang welk bedrag hoger is.

10.8 Alle aanspraken jegens Rebidd die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Rebidd zijn ingediend, komen van rechtswege te vervallen. 

ARTIKEL 11 – PRIJZEN, BETALINGSTERMIJN EN OVERSCHRIJDING DAARVAN

11.1 Alle prijzen die door Rebidd gecommuniceerd worden als vergoeding voor diensten aan Gebruikers zijn, tenzij expliciet anders is aangegeven, exclusief BTW. Alle bedragen zijn in Euro’s, tenzij expliciet anders omschreven.

11.2 Aanbieders hebben in ieder geval vanaf het moment dat zij een Advertentie (laten) plaatsen een betalingsplicht jegens Rebidd. 

11.3 De betalingstermijn van alle door Rebidd aan Gebruikers gefactureerde bedragen is 14 dagen na factuurdatum.

11.4 Indien Gebruikers het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn hebben voldaan, behoudt Rebidd zich het recht voor om, zonder nadere kennisgeving en zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is,

 1. het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn; en/of
 2. gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening brengen, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn; en/of
 3. de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten; en/of
 4. de door de Gebruiker betaalde bedragen eerst te laten strekken tot betaling van de incassokosten, dan de opeisbare wettelijke rente en dan het openstaande factuurbedrag; en/of 
 5. de Gebruiker (al dan niet gedeeltelijk) toegang tot de Website en het Account ontzeggen en alle overige dienstverlening op te schorten tot het moment van betaling, alle door de Gebruiker aangeboden of op de Website geplaatste Content te verwijderen, waarbij alle corresponderende bijkomende kosten die Rebidd hiervoor zal moeten maken zullen worden vergoed door de desbetreffende Gebruiker, evenals enige nog niet gefactureerde vergoeding voor het restant van de overeengekomen contractperiode.

ARTIKEL 12 – AANVULLENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANBIEDERS

12.1 Voor de diensten die Rebidd aanbiedt aan Aanbieders gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden (“Aanvullende Voorwaarden”), waarin een gedragscode is opgenomen. De Aanvullende Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. In geval een bepaling in de Aanvullende Voorwaarden in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, heeft de bepaling in de Aanvullende Voorwaarden voorrang.

ARTIKEL 13 – DIVERSEN

13.1 Rebidd kan deze Gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat Gebruiker na de wijziging opnieuw van de Website en/of de (online) diensten van Rebidd gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. In afwijking van het voorgaande geldt ten aanzien van zakelijke Gebruikers met een Account dat deze via email door Rebidd op de hoogte worden gebracht van de wijziging, minimaal 15 dagen voordat de wijziging van kracht wordt. Deze Gebruikers kunnen het Account opheffen en de overeenkomst opzeggen voor de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De opzegging wordt van kracht binnen 15 dagen nadat Rebidd de opzegging heeft ontvangen. Als de Gebruiker echter tijdens de opzegtermijn een Advertentie plaatst, wordt deze daarmee geacht afstand te hebben gedaan van de opzegtermijn. 

13.2 Het niet afdwingen van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door Rebidd heeft niet tot gevolg dat Rebidd afstand doet van het recht de desbetreffende bepaling op een later tijdstip en/of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen.

13.3 Afspraken die afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met Rebidd overeen zijn gekomen.

13.4 Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden op welke wijze dan ook ongeldig is (bijvoorbeeld nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig), dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet. Rebidd zal de ongeldige bepaling zo spoedig mogelijk vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.

13.5 Op het gebruik van de Website en/of het Account, deze Gebruiksvoorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden en alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen in eerste aanleg. Indien Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker de mogelijkheid om binnen een maand nadat Rebidd zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

13.6 Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben en kunnen verstrekken van een actueel (geldig) energielabel. Aanbieders zijn zich ervan bewust dat bij verhuur van een woning het hebben van een energielabel wettelijk verplicht is. 

13.7 Aanbieders zijn zich ervan bewust dat zij zelf verantwoordelijk zijn toe te zien op het voldoen aan de Wet Betaalbare Huur. Rebid kan ik geen geval aansprakelijk worden gehouden als een woning na sluiten van de overeenkomst niet geprijsd is volgens de dan geldende wetgeving. 

13.8 Aanbieders geven Rebid toestemming om beelden van hun eigendommen te publiceren op Sociale Media voor marketing doeleinden. 

/ARTIKEL 14 – VOORWAARDEN VERHUURGARANTIE

14.1 Een woning moet minimaal 8 weken exclusief via Rebid op de markt worden aangeboden. 
Wij verwachten dat de woning gedurende een periode van 8 weken exclusief via ons op de markt mag worden aangeboden (dus niet via een andere partij/makelaar). Op deze manier kunnen wij het optimale resultaat voor jou als verhuurder realiseren. Naast op Rebid.nl, wordt jouw woning ook op alle andere platformen gepresenteerd zoals o.a. Funda.nl, Pararius.nl, Huurwoningen.nl en bij ons netwerk aan expat relocators. 

14.2 Wij verwachten van jou (als verhuurder) 10% flexibiliteit in huurprijs.
Wij starten altijd met een door ons samen bepaalde vraagprijs. Bij Rebid.nl doen huurders een voorstel voor de maandhuur, waarvoor zij de woning willen huren. Het kan zo zijn dan de markt bereid is een andere huurprijs te bepalen dan wij samen hebben bepaald. Om de woning alsnog te kunnen verhuren en snelheid te kunnen behouden (en dus leegstand te voorkomen), verwachten wij van jou als verhuurder een flexibiliteit van 10% vanaf de vraagprijs.

14.3 Je gaat akkoord met een geschikte kandidaat.
Zodra de advertentie van jouw woning online staat verwachten wij direct de eerste geïnteresseerden, waar wij vervolgens de bezichtiging voor zullen organiseren. Na de bezichtiging vullen de overgebleven kandidaten een screeningsformulier in en doen zij een voorstel voor de huurprijs. Je mag dan ook van ons verwachten dat wij in een periode van 8 weken, minimaal twee kandidaten aan jou voorstellen, die wij na onze uitgebreide screening als geschikt hebben beoordeeld om jouw woning te huren. Gemiddeld verhuren wij een woning binnen 14 dagen. Wij verwachten vervolgens van jou dat je één van de kandidaten accepteert, indien ze aan de volgende eisen hebben voldaan:

 • Een kandidaat verdient bruto minimaal 2,5x de huur.
 • Naar aanleiding van de motivatie, identificatie, BKR/EDR checks en inkomensbewijs de kandidaat geschikt bevonden.

14.4 Een woning kan verhuurd worden zonder bezwaren van een financierder.
In sommige gevallen heb je als eigenaar bijvoorbeeld een verhuurhypotheek nodig. Als toestemming door de bank uiteindelijk niet verleend wordt, terwijl wij al wel gestart zijn met de verhuur, valt dit buiten onze macht.

14.5 Wij verwachten van jou (als verhuurder) volledige medewerking en dat je binnen 2 werkdagen op vragen reageert. 
Om jouw woning zo snel mogelijk te kunnen verhuren, mogen wij van elkaar verwachten dat wij binnen 2 werkdagen naar elkaar reageren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen over bezichtigingen, kandidaten of contracten. Daarnaast verwachten wij volledige medewerking bij de verhuur. Dit betekent o.a. toegang tot de woning wanneer gewenst (in overleg) en de mogelijkheid tot het onbeperkt inplannen van bezichtigingen om jouw woning z.s.m. en binnen de gestelde periode te kunnen verhuren. 

ARTIKEL 15 – PUNTENTELLING

15.1 Bij het opstellen van een puntentelling, is Rebidd afhankelijk van de medewerking van Gebruiker door onder andere – doch niet uitsluitend – toegang te verlenen tot de woning. Gebruiker verplicht zich om voor het opstellen van de puntentelling door Rebidd alle vereiste medewerking aan Rebidd te verlenen. Indien Gebruiker de vereiste medewerking – zoals uitgedrukt in de eerste volzin – weigert of anderszins niet verleent, is Rebidd gerechtigd om na een eerste sommatie de opdracht van Gebruiker te neer te leggen.  

15.2 Voor zover Rebidd bij het opstellen van de puntentelling afhankelijk is van informatie van Gebruiker, is Gebruiker verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie. Rebidd gaat bij het uitvoeren van de opdracht uit van de door Gebruiker verstrekte gegevens. Rebidd is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie door Gebruiker. 

15.3 Het is Rebidd toegestaan om bij het opstellen van de puntentelling gebruik te maken van derden, voor zover dit nodig is voor het opstellen van de puntentelling. Rebidd is niet aansprakelijk voor fouten of onvolkomenheden in de dienstverlening van door Rebidd ingeschakelde derden. 

15.4 Rebidd zal bij het opstellen van de puntentelling de maximale inspanning leveren om een juiste puntentelling op te stellen. Het opstellen van de puntentelling voor Gebruiker is evenwel een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 

15.5 Rebidd garandeert niet de volledige juistheid van de puntentelling, maar de puntentelling is slechts een indicatie van het totale puntenaantal van de woning. 

15.6 Rebidd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een puntenaantal dat in een later stadium, om wat voor reden dan ook, onjuist blijkt te zijn of (gedeeltelijk) afwijkt van een puntentelling van een derde. 

15.7 Indien Rebidd, om wat voor reden dan ook, toch aansprakelijk is voor het gebruik of de resultaten van de puntentelling door de Gebruiker, dan is de aansprakelijkheid van Rebidd beperkt tot € 5.000,–. 

 

ARTIKEL 16 – VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

15.1 Vragen, opmerkingen of klachten over de Website of de overige dienstverlening van Rebidd kunnen worden ingediend door middel van onderstaande contactgegevens, bij voorkeur via email support@www.gohome.rent. Vragen, opmerkingen of klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Rebidd zal er naar streven binnen 7 dagen na het indienen van de vraag, opmerking of klacht te reageren.

AANVULLENDE VOORWAARDEN AANBIEDERS 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID, BEGRIPPEN

1.1 Deze aanvullende voorwaarden voor Aanbieders, inclusief gedragscode (“Aanvullende Voorwaarden”) zijn onderdeel van en onlosmakelijk verbonden met de Gebruiksvoorwaarden die Rebidd hanteert richting Gebruikers van de Website en alle overige door Rebidd aangeboden diensten. Aanbieders zijn dan ook zowel aan deze Aanvullende Voorwaarden gebonden als aan de genoemde Gebruiksvoorwaarden.

1.2 De in deze Aanvullende Voorwaarden gehanteerde begrippen (herkenbaar aan een hoofdletter) zijn ofwel gedefinieerd in de begrippenlijst van de eerdergenoemde Gebruiksvoorwaarden, of worden hieronder gedefinieerd.

ARTIKEL 2 – GEDRAGSCODE

2.1 Aanbieders dienen te allen tijde conform de in dit artikel vervatte gedragscode te handelen.

2.2 De Aanbieder zal bij de uitoefening van zijn werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van Rebidd. 

2.3 Rebidd hecht veel waarde aan de kwaliteit van het huuraanbod op haar Website. Ter waarborging van deze kwaliteit voor alle belanghebbenden, kan slechts één Aanbieder een Woning presenteren op Rebidd. 

2.4 Aanmelden van Woningen:

.

 1. Het is te allen tijde de (eind)verantwoordelijkheid van de Aanbieder dat alle informatie in de Advertentie juist, up-to-date en compleet is en blijft.
 2. Een Advertentie moet altijd minimaal één foto bevatten en een omschrijving in het Nederlands of Engels, anders kan de Woning niet worden Aangemeld. 
 3. Discriminatie van woningzoekenden is op geen enkele wijze toegestaan. Advertenties die discriminatoir zijn worden niet getolereerd en kunnen door Rebidd worden verwijderd.
 4. Rebidd toont huurprijzen per maand. Een te huur aangeboden Woning moet dus ook minimaal een huurperiode van één maand beschikbaar zijn.
 5. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere advertenties te plaatsen voor hetzelfde object. Hieronder valt ook het herplaatsen van een object onder een ander huisadres, huisnummer of huisnummertoevoeging. Dubbele advertenties worden van het platform verwijderd.

2.5 Afmelden van Woningen / aanpassing van Advertenties: 

 1. Indien een Woning niet langer beschikbaar is, zal de Aanbieder of Rebidd de Advertentie direct van de Website verwijderen. Wanneer het niet langer mogelijk is om ten behoeve van een Woning een huurprijsvoorstel uit te brengen, zal de Advertentie automatisch van de Website verwijderd worden.  
 2. Indien een Woning onder voorbehoud verhuurd is, dient de status in de Advertentie dienovereenkomstig gewijzigd te worden.

2.6 Verhouding tussen Aanbieder en Kandidaat:

 1. Aanbieders die huurwoningen op Rebidd plaatsen zijn verplicht de wetgeving na te leven;
 2. Aanbieders die hun telefoonnummer tonen op Rebidd worden geacht telefonisch bereikbaar te zijn op Nederlandse werkdagen tussen 09:00 en 17:00;
 3. Aanbieders dienen binnen drie (3) werkdagen contact op te nemen met Kandidaten die via Rebidd contact met de Aanbieder opnemen;
 4. Als Rebidd klachten over een Aanbieder ontvangt en deze gegrond blijken te zijn, heeft Rebidd het recht deze Aanbieder en diens Account voor onbepaalde tijd te blokkeren of geheel te weren van de Website en de diensten van Rebidd. Klachten worden niet gedeeld met een betreffende Aanbieder tenzij daarvoor een bepaalde dringende noodzaak is. Indien klachten in het uiterste geval worden gedeeld zullen deze door Rebidd worden geanonimiseerd omwille van de privacy van de klagers.

2.8 In aanvulling op het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden geldt ten aanzien van het Account van de Aanbieder het volgende: 

 1. Aanbieder is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten via diens Account en voor alle informatie en (persoons)gegevens die in diens Account staan. Aanbieder dient de persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij door Rebidd zijn verzameld of daarmee verenigbare doeleinden (behoudens voor zover Aanbieder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene vraagt voor andere doeleinden);
 2. Aanbieder doet er alles aan om te voorkomen dat er wordt ingebroken op diens Account en zijn eigen systemen waaronder diens email account;
 3. In het geval dat bij Rebidd het vermoeden bestaat dat een onbevoegde derde toegang heeft of kan krijgen tot het Account heeft Rebidd de mogelijkheid de toegang tot het Account per direct te blokkeren;
 4. Indien een Aanbieder het vermoeden heeft dat onbevoegde derde toegang heeft of kan krijgen tot het Account, bijvoorbeeld omdat de Aanbieder is gehackt of gephisht, dient de Aanbieder dit onverwijld aan Rebidd kenbaar te maken en diens hardware en software systemen te laten onderzoeken door een specialist die schriftelijk aan Rebidd verklaart dat alles weer veilig is. Na ontvangst van deze verklaring kan Rebidd het Account weer deblokkeren;
 5. Als een onbevoegde derde toegang heeft gehad of kon krijgen tot het Account, overleggen Aanbieder en Rebidd over het melden van deze situatie, indien nodig, aan toezichthoudende autoriteiten en/of de Gebruiker wiens gegevens in het Account stonden;
 6. Rebidd heeft, evenals de Aanbieder, toegang tot de (persoons)gegevens in het Account. De Aanbieder heeft geen toegang tot gegevens in accounts van andere Aanbieders;
 7. Zonder afbreuk te doen aan het elders in de Gebruiksvoorwaarden of deze Aanvullende Voorwaarden bepaalde, is Rebidd niet aansprakelijk voor schade van derden die het gevolg is van het niet door de Aanbieder naleven van het hiervoor bepaalde.

2.9 Bestrijding illegale verhuur: om woningzoekenden te beschermen tegen illegaal aanbod van huurwoningen, is het Aanbieders verboden om Advertenties aan te bieden met de volgende strekking:

 1. Wel wonen, niet inschrijven: het is verboden om een Woning aan te bieden zonder dat de bewoner zich op dit adres kan of mag inschrijven bij de gemeente;
 2. Niet wonen, wel inschrijven: het is verboden om een Woning aan te bieden waarvan het niet de bedoeling is om daar in te wonen, maar de huurder zich wel op dit adres mag inschrijven bij de gemeente;

Als Rebidd constateert dat een Advertentie het illegale aanbod van een Woning betreft, behoudt Rebidd zich het recht voor om de Advertentie aan te passen en/of te verwijderen. Zonder afbreuk te doen aan het elders in de Gebruiksvoorwaarden of deze Aanvullende Voorwaarden bepaalde, heeft Rebidd bij een dergelijke overtreding het recht de Advertentie en de contactgegevens van de Aanbieder door te geven aan bevoegde instanties.

ARTIKEL 3 – KOSTEN BIJ BLOKKERING

Als Rebidd overgaat tot blokkering van de Website, het Account en/of de overige door Rebidd aangeboden diensten zijn alle kosten die Rebidd als gevolg hiervan maakt voor rekening van de betrokken Aanbieder.

ARTIKEL 4 – RANGSCHIKKING

Rebidd rangschikt het Woningaanbod als uitgangspunt op basis van chronologie: de laatste geplaatste Woningen worden telkens bovenaan getoond. Rebidd biedt Aanbieders echter de mogelijkheid om Woningen tegen betaling hoger te rangschikken.